REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
POLITYKA PRYWATNOŚCI
ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 
§ 1
REGULAMIN, WYDAWCA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:
  1. Zasady świadczenia usług elektronicznych przez Michała Podolca, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 6772255447, tel. 606897739, mail: kancelaria@krmp.pl posiadający prawo wykonywania zawodu radcy prawnego przyznanego na terytorium Polski, przynależącego do samorządu zawodowego radców prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie) nr wpisu KR-2044, oraz przez Magdalenę Rubiś, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Rubiś, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 9452036840, tel: 698887484, mail: magdalenarubis@krmp.pl, posiadającej prawo wykonywania zawodu adwokata przyznanego na terytorium Polski, przynależącej do samorządu zawodowego adwokatów (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie) nr wpisu KRA/Adw/2976 zwanych dalej łącznie jako Usługodawca,
  2. szczegółową politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę,
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Konsumencie, należy przez niego rozumieć zarówno osobę, o której mowa w art. 221 kodeksu cywilnego, jak i osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Szczegółowe dane o Usługodawcy, zawarte są na stronie internetowej: www.krmp.pl i www.porady.prawne.online zwanych dalej łącznie jako Strona.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawcy informują, że wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata wiąże się z koniecznością przestrzegania kodeksu etyki radcy prawnego, dostępnego pod linkiem: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/ oraz kodeksu etyki adwokackiej dostępnego pod linkiem: http://adwokatura.katowice.pl/download/2314/

§ 2

UŻYTKOWNIK

 1. Osoby korzystające z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną, zwane będą dalej jako Użytkownik.
 2. Usługodawca może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Usługodawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub zawrze z nim umowę na korzystanie z takiej usługi.
 3. Usługodawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.

                                                                        § 3

PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną szereg usług, w tym:
  1. udziela porad prawnych online,
  2. sporządza i opiniuje wzory umów i pism,
  3. udziela porady prawne przez Skype,
  4. oferuje wzory umów za pośrednictwem sklepu internetowego,
  5. udostępnia możliwość rezerwacja spotkań online,
  6. udostępnia możliwość wyznaczenia trasy dojazdu do siedziby Usługodawcy,
  7. prowadzi kanały informacyjne (BLOG) oraz profile na portalach społecznościowych,
  8. prowadzi strony internetowe umożliwiające rejestrację,
  9. udostępnia możliwość zawierania umów online, oraz dokonywania płatności z użyciem tzw. przelewów bezpośrednich.
 2. Dostęp do usług wyszczególnionych w ust 1 lit a – d jest odpłatny. Dostęp do pozostałych usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru, Usługodawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi, a także akceptacji regulaminów osób trzecich (w tym podmiotów oferujących płatności w formie przelewów bezpośrednich).
 4. Usługodawca może oferować także i inne niż wyszczególnione wyżej darmowe lub odpłatne usługi.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 6. Usługodawca świadczy usługi elektronicznie co do zasady od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00, przy czym niektóre usługi (BLOG), system rezerwacji spotkań, sklep internetowy dostępne są przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Usługodawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

§ 4

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Usługodawca może oferować sprzedaż, najem, dzierżawę towarów lub usług, zwane dalej łącznie jako Sprzedaż poza siedzibą swego przedsiębiorstwa, a w szczególności z użyciem środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez email, telefon, aplikację Skype, poprzez sklep internetowy lub z użyciem innych dedykowanych systemów informatycznych. Korzystanie z tych funkcjonalności może wiązać się z koniecznością rejestracji lub założenia Konta lub akceptacji dodatkowych regulaminów dedykowanych dla danej strony/systemu.
 2. Warunkiem skorzystania z tych funkcjonalności jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 3. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu danego towaru lub usługi,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, numerze NIP – poprzez podanie tych danych na wstępie Regulaminu, a także w widocznym miejscu na Stronie, lub w zakładce „Kontakt”, „O nas”, „Nota prawna” lub analogicznej
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą – w Regulaminie, a także na Stronie,
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit c – reklamacje winny być składane na adres podany w nagłówku niniejszego Regulaminu,
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności – informacje te każdorazowo umieszczone są w jasny i zrozumiały sposób w opisie danego towaru lub usługi,
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – koszty te są zwykłe za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
  7. sposobie i terminie zapłaty – informacje te każdorazowo podawane są w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi,  
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przekazywana jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi; procedura rozpatrywania reklamacji opisana jest w Regulaminie,
  9. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – Usługodawca nie zobowiązał się do stosowania konkretnego kodeksu dobrych praktyk,
  10. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,
  11. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego, na karcie dotyczącym danego towaru lub usługi,
  12. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy – co do zasady Usługodawca nie przewiduje obowiązku udzielenia przez konsumenta kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, chyba że inna informacja zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesłanej Użytkownikowi,
  13. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych danych w opisie danej treści cyfrowej,
  14. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych interoperacyjności w opisie danej treści cyfrowej,
 4. Najpóźniej na początku składania zamówienia, Usługodawca wskazuje w sposób wyraźny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 5. Usługodawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:
  1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy,
  2. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 6. Każdą transakcję, także z udziałem konsumentów, dokonaną z użyciem funkcjonalności sklepu internetowego, której przedmiotem jest produkt cyfrowy, dostępny bezpośrednio po dokonaniu zapłaty, Usługodawca dokumentuje stosowną fakturą elektroniczną, która zostanie doręczona Użytkownikowi na adres wskazany w trakcie rejestracji. W treści tej faktury zawarty będzie link do pobrania danego produktu cyfrowego.

§ 5

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie zapytań ofertowych z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  5. posiadanie dostępu do sieci Internet.

§ 6

SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB USŁUG

 1. Usługodawca zastrzega prawo modyfikacji asortymentu swych towarów i usług w każdym czasie, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania umów zawartych przed zmianą asortymentu.
 2. Usługodawca świadczy Sprzedaż na podstawie każdorazowego zamówienia Użytkownika.
 3. Użytkownik może złożyć zamówienie w formie:
  1. funkcjonalności tzw. sklepu internetowego (www.porady.prawne.online),
  2. wiadomości email przesłanej Usługodawcy,
  3. wiadomości przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
  4. pisemnej, telefonicznej, lub bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na Sprzedaż realizowaną w formie opisanej w ust 3 lit a wyżej, następuje z użyciem systemu informatycznego, w oparciu o instrukcje podawane na poszczególnych stronach związanych ze składaniem danego zamówienia. Złożone przez Użytkownika oświadczenie o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowi ofertę Użytkownika zawarcia danej umowy. Po otrzymaniu w/w oferty, Usługodawca w terminie 7 dni doręczy na wskazany adres email Użytkownika oświadczenie o przyjęciu danego zamówienia do realizacji. Z chwilą doręczenia tego oświadczenia Usługodawcy, między Stronami dochodzi do zawarcia danej umowy. Po zawarciu takiej umowy, Usługodawca prześle Użytkownikowi na w/w email potwierdzenie warunków danego zamówienia.
 5. Usługodawca w terminie do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w formie wskazanej w ust 2 lit b – d może złożyć ofertę, określającą warunki, oraz formę i sposób zawarcia danej umowy.
 6. Usługa dostawy, jest realizowana w sposób, w miejscu i w czasie wskazanym w danej umowie lub informacji zawartej w funkcjonalności sklepu internetowego.
 7. Usługodawca może oferować różne warianty płatności, a w szczególności:
  1. przelewy bezpośrednie,
  2. płatności kartą kredytową,
  3. płatności sms,
  4. płatności za pobraniem,
   – a także różne warunki dostawy danego towaru.
 8. Wskazane na Stronie lub w ofercie ceny za usługi odpłatne, są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która wskazywana jest odrębnie, a także kosztów korzystania z usług tzw. przelewów bezpośrednich, które także wskazywane są odrębnie.
 9. Usługodawca dostarcza oferowane przez siebie towary w obrębie Unii Europejskiej. Dostawa do innych krajów jest możliwa, gdy funkcjonalność sklepu internetowego wyraźnie to dopuszcza. Usługodawca informuje na Stronie o terminie danej dostawy. Dostawa nastąpi  na adres wskazany przez Użytkownika, lub na adres wybranego przez niego paczkomatu lub punktu Ruch, zaś w przypadku usług lub towarów oferowanych w wersji cyfrowej – na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Dostawa nastąpi pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty z góry całej ceny za dany towar wraz z kosztami wysyłki, chyba że w odniesieniu do danego Towaru lub zamówienia, funkcjonalność sklepu internetowego dopuszcza możliwość płatności za pobraniem.
 10. Na żądanie Użytkownika zgłoszone w Zamówieniu, Usługodawca wraz z fakturą za wykonanie Usługi doręczy mu szczegółowy raport, określający zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: rodzaj, czas trwania, częstotliwość i inne parametry techniczne Usługi.
 11. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na dostarczenie faktury elektronicznej oraz faktur bez podpisu.
 12. W przypadku transakcji, których przedmiotem są produkty cyfrowe (a w szczególności porada prawna, projekt umowy, opinia prawna na temat zapisów w umowie, wzór dokumentu lub innego pisma), zwane dalej jako Produkt Cyfrowy, stosuje się następujące zasady i warunki dostawy:
 13. Dostawa danego Produktu Cyfrowego nastąpi po jego opłaceniu przez Użytkownika, w języku polskim, lub ewentualnie w innym języku wyraźnie podanym w ofercie sprzedaży danego Produktu Cyfrowego, w formacie pliku *.doc, lub *.docx, lub *.rtf, lub *.odt lub *.pdf, lub innym formacie w ofercie podanym, na podany przez Użytkownika adres email, poprzez doręczenie Użytkownikowi w/w Produktu Cyfrowego lub linku do jego pobrania,
 14. W przypadku towarów nabytych poprzez sklep internetowy, zakupiony Produkt Cyfrowy, dostępny będzie nadto do pobrania w wersji elektronicznej także w stosownej zakładce “Moje zamówienia” przez okres czasu wskazany przez Usługodawcę w opisie danego produktu lub szczegółowych warunkach dostawy produktów cyfrowych. Co do zasady, całkowita liczba pobrań danego Produktu Cyfrowego nabytego w sklepie internetowym, może zostać ograniczona przez Wydawcę tak co do liczby jak i czasu. Informacja na ten temat umieszczona będzie w sposób niebudzący wątpliwości w opisie danego Produktu Cyfrowego. Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie zmienić swą ofertę, zmodyfikować (zaktualizować) treść Produktów Cyfrowych, dostosować je do zmian prawa, jak i zakończyć możliwość pobierania Produktów Cyfrowych bezpośrednio ze strony, przy czym minimalny okres trwania tej funkcjonalności to 3 miesiące od daty zakupu danego Produktu Cyfrowego – co nie stanowić będzie podstaw jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy, w szczególności na wypadek gdyby Użytkownik utracił uprzednio zapisany przez siebie egzemplarz danego Produktu Cyfrowego. W szczególności zaś wyjaśnia się, że Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie zakończyć oferowanie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania zawartych umów,
 15. Produkt Cyfrowy podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Produktów Cyfrowych służą Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Mocą umowy sprzedaży danego Produktu Cyfrowego, Usługodawca nie przenosi na Użytkownika żadnych z w/w praw.
 16. Z chwilą zakupu i opłacenia przez Użytkownika ceny za dany Produkt Cyfrowy, w stosunku do którego prawa autorskie przysługują Usługodawcy, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z danego zakupionego przez Użytkownika Produktu Cyfrowego. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu danego Produktu Cyfrowego. Użytkownik uprawniony jest korzystać z takiego Produktu Cyfrowego jedynie na własny użytek, w tym także własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniony rozpowszechniać Produktu Cyfrowego lub wprowadzać go do obrotu, a w szczególności nieodpłatnie udostępniać Produkt Cyfrowy osobom trzecim, ani oferować Produkt Cyfrowy jako własny utwór lub towar. Użytkownik nie jest uprawniony udzielać dalszych licencji na zakupiony Produkt Cyfrowy ani przenosić nabytej licencji. Użytkownik nie jest uprawniony usuwać zabezpieczeń danego Produktu Cyfrowego (w szczególności systemu DRM lub tzw. znaków wodnych identyfikujących dany egzemplarz Produktu Cyfrowego jako produkt pobrany ze Strony przez danego Użytkownika). Usługodawca uprawniony jest wypowiedzieć niniejszą licencję w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Użytkownika.
 17. Warunki licencyjne do Produktów Cyfrowych w odniesieniu do których prawa autorskie służą osobom trzecim, regulują stosowne postanowienia licencyjne dostępne w opisie danego Produktu Cyfrowego. Poprzez nabycie danego Produktu Cyfrowego, Użytkownik zarazem wyraża zgodę na te warunki.

§ 7

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa na korzystanie z poszczególnych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia, z zastrzeżeniem, że Usługodawca zobowiązany jest dotrzymać warunków świadczenia usług, wykupionych przez Użytkownika na czas określony (usługi o charakterze subskrypcji).
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługodawcy.
 4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi.

§ 8

ROZWIĄZYWANIE I ODSTĘPOWANIE OD UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik uprawniony jest rozwiązać Danę umowę Sprzedaży w dowolnej formie, do czasu zapłaty Usługodawcy umówionego wynagrodzenia. Warunki rozwiązania danej umowy po tym fakcie, określać może nadto indywidualnie dana umowa na wykonanie konkretnej usługi/dzieła itd, jeżeli w/w indywidualne warunki zostały przez Strony ustanowione.
 2. W przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży przez Kupującego będącego Konsumentem, zaś począwszy od 1.I.2020 r. dodatkowo także przedsiębiorcą – osobą fizyczną, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili doręczenia konsumentowi towaru, a w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje także do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

RĘKOJMIA, GWARANCJA, PROCEDURA REKLAMACYJNA I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Usługodawca udziela rękojmi na Sprzedaż w zakresie i na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Usługodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru pozbawionego wad prawnych i fizycznych.
 2. Usługodawca udziela gwarancji na Sprzedaż, jeżeli informacja w tym przedmiocie jest wyraźnie i jednoznacznie wskazana w opisie danego produktu lub usługi.
 3. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Wydawcę jakichkolwiek usług, mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
 4. Usługodawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni.
 5. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o jakich mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  1. składania zamówienia,
  2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
  3. rejestracji,
  4. zakładania Konta,
  5. korespondowania z Administratorem,
  6. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),
   – lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, są Usługodawcy, których dane zawarte są na wstępie niniejszego Regulaminu.
 2. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.
 4. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • nazwisko i imiona Przekazującego,
  • adres zameldowania na pobyt stały,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
  • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
  • adresy elektroniczne Przekazującego,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
 6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Usługodawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Usługodawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, również inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 8. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  • oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego – chyba że jest to konieczne dla wykonania danej umowy.
 10. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  • umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
  • realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
  • korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,
  • realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora lub innego miejsca opisywanego na stronie (w szczególności przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps),
  • korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
  • ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
  • zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 12. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 13. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  • usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 274399, NIP: 7792308495
  • usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  • usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  • PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 14. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  • monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  • ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  • ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  • ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 15. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:
 16. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), komentowanie i ocenianie treści zawartych na stronie (Disquss), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich.
 17. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Usługodawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 18. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 19. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, spedycyjne, transportowe, związane z doręczaniem korespondencji i przesyłek, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
 20. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.
 21. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 22. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.

§ 11

POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Usługodawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Usługodawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Realizując obowiązek ustawowy Usługodawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………………………

dane sprzedającego

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :       

– Adres konsumenta(-ów) :

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.