25.V.2018 r. weszło w życie tzw. RODO (GDPR) – Unijne rozporządzenie kompleksowo regulujące materię ochrony danych osobowych. Zachęcam do zapoznania się z naszą polityką prywatności, spełniającą wymogi powyższej regulacji.

Kto przetwarza moje dane?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:

– składania zamówienia,
– wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
– rejestracji,
– zakładania konta na portalu,
– korespondowania z Administratorem,
– subskrybowania usług mailingowych (newsletter),
lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną,
jest:

Michał Podolec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków, biuro: Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, tel. 606897739, kancelaria@krmp.pl, rodo@krmp.pl

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane w celu:
– złożenia oferty w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą,
– realizacji łączącej Strony umowy,
– świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną,
– korespondowania z Użytkownikami, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora,
– prowadzenia ankiet,
– weryfikowania tożsamości Użytkownika,
– korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
– obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,
– świadczenia obsługi posprzedażowej,
– ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika,
– zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych,
– umożliwienia logowania przez Użytkownika do serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
– rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,
– wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą,
– gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora,
– przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego (o ile Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę), w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika,
– statystycznych,
– analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
– analityki zachowań Użytkownika na platformach sieci społecznościowych,
– realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub
2)      żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty),
3)      realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,
4)      obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:
1)      jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub
2)      jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
3)      jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
Prawnie uzasadnionych interesem, jest m.in.:
1)      ochrona systemów informatycznych Administratora,
2)      utrwalenie danych użytkowników, dokonujących przekazu/przesyłu informacji (wpisy na blogu/komentarzach) celem identyfikacji autora danej treści w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu,
3)      cele marketingu bezpośredniego.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności (PayPal, przelewy24.pl, PayU, DotPay itd.), podmioty świadczące usługi hostingu (home.pl).
W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
a.       usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
b.      usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
c.       usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
d.      PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom, pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi.
Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy.
Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.

Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:

  1. użytkownik korzystać będzie z usług oferowanych przez Administratora, tj. w szczególności do czasu gdy użytkownik będzie posiadał konto założone na stronie internetowej Administratora,
  2. Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych,
  3. jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,
  4. jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, takich jak ochrona systemów informatycznych Administratora, dochodzenie roszczeń.

Czy Administrator profiluje moje dane i jakie są tego konsekwencje?

Administrator dokonuje profilowania użytkowników pod względem adresu miejsca zamieszkania lub adresu głównej siedziby, geolokalizacji i statusu przedsiębiorca / konsument, jedynie w celu obliczenia właściwej stawki podatku VAT w przypadku oferowanych usług lub ustalenia dopuszczalności dostawy danego towaru/usługi do danego kraju. Dotyczy to zwłaszcza gdy dochodzi do pozawspólnotowej dostawy towarów lub usług, lub dostawy produktów cyfrowych.
Konsekwencją powyższego profilowania, jest oferowanie przez Administratora produktów z ceną różniącą się wysokością stawki podatku VAT – która uzależniona jest m.in. od miejsca wykonania usługi/dostawy (czy dochodzi do eksportu towarów lub usług) i statusu nabywcy (czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą).

W przypadku nieprawidłowości tak poczynionych ustaleń, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem celem ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT.
Powyższe dane (geolokacja) mogą nadto być wykorzystywane celem automatycznej zmiany języka wyświetlonych na stronie internetowej treści.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności.

Czy mogę uzyskać lub przenieść moje dane osobowe?

Osoba, która dostarczyła Administratorowi swoje dane osobowe, służy prawo ich uzyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie.
Osobie tej, służy także prawo domagania się przesyłania ich innemu administratorowi.
Prawa te służą, o ile do czynności przetwarzania dochodzi na podstawie zgody użytkownika lub umowy.
By skorzystać z tych uprawnień, napisz na: rodo@krmp.pl

Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
W tym celu wyślij do nas email: rodo@krmp.pl

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W tym celu wyślij email na: rodo@krmp.pl

Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu lub profilowania?

Służy Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
W tym celu wyślij email na: rodo@krmp.pl

Czy mogę wnieść skargę do organu nadzorczego?

W myśl obowiązujących przepisów, organem nadzorczym w sprawach dot. Danych osobowych jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Szczegóły związane z trybem wnoszenia skarg dostępne są pod linkiem: https://giodo.gov.pl/579
W razie uwag lub pytań, napisz do nas: rodo@krmp.pl