SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW CYFROWYCH I WARUNKI LICENCYJNE
 

Niniejszy dokument określa zasady i warunki umowy na dostawę treści elektronicznych oraz warunki umowy na licencję, zawarte pomiędzy:
 
1)      Michałem Podolcem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Szymona Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków, biuro: Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 6772255447, tel.: 606897739, email: kancelaria@krmp.pl
zwanym dalej jako Dostawca
a
2)      Użytkownikiem, dokonującym zakupu treści cyfrowych za pośrednictwem strony www.porady.prawne.online
zwanym dalej jako Użytkownik
 
o następującej treści:

1
PRZEDMIOT UMOWY / PRODUKTY CYFROWE

 1. Na mocy niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się doręczyć Użytkownikowi zamówiony i zakupiony przez Użytkownika produkt cyfrowy (wzór umowy, ebook, ogólna porada prawna, wzór pisma procesowego lub inny produkt cyfrowy opisany na stronie) dostępny w aktualnej ofercie Dostawcy i na warunkach wskazanych w tej ofercie i opisie danego produktu, zwane dalej łącznie jako Towar.
 2. Towar przygotowywany jest w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w Polsce, aktualne na dzień wprowadzenia danego Towaru do obrotu. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że format pliku zawiera określenie daty stanu prawnego na jaką dane opracowanie jest aktualne.

2
DOSTAWA TOWARU

 1. Warunkiem dostawy Towaru jest akceptacja przez Użytkownika:
  1)      regulaminu strony internetowej, świadczenia usług drogą elektroniczną i polityki prywatności dla witryny www.poradyprawne.online,
  2)      niniejszych szczegółowych warunków dostawy produktów cyfrowych i warunków licencyjnych,

  oraz złożenie przez Użytkownika będącego konsumentem lub do którego stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy z tym skutkiem, że po wykonaniu umowy przez Dostawcę Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy – chyba że konsument nie chce skorzystać z funkcjonalności automatycznego doręczenia Towaru bezpośrednio po dokonaniu płatności bezpośredniej (w sytuacji tej Dostawca przystąpi do wykonania umowy dopiero po upływie 14 dniowego terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy).
 2. Dostawa danego Towaru nastąpi po jego opłaceniu przez Użytkownika, we wskazanej w ofercie sprzedaży danego Towaru wersji językowej i w formacie pliku tam podanym, na podany przez Użytkownika adres email, poprzez doręczenie Użytkownikowi w/w Towaru lub linku do jego pobrania.
 3. Zakupiony Towary, dostępny będzie nadto do pobrania w wersji elektronicznej także w stosownej zakładce „Moje zamówienia” przez okres czasu wskazany przez Dostawcę.
 4. Co do zasady, Towary zostaną doręczone Użytkownikowi automatycznie wraz ze stosowną fakturą, niezwłocznie po otrzymaniu przez system informatyczny potwierdzeniu zapłaty, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania płatności (z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust 1 wyżej). W razie bezskutecznego upływu w/w terminu uprasza się o poinformowaniu Dostawcy o problemie z otrzymaniem danego Towaru.
 5. Co do zasady, całkowita liczba pobrań danego Towaru może zostać ograniczona przez Dostawcę tak co do liczby jak i czasu.

3
ZASTRZEŻENIA

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  a) Towar będący wzorem danej umowy, stanowi autorski utwór (propozycję) Dostawcy, prezentujący jeden z wielu możliwych sposobów ukształtowania danego stosunku prawnego, sporządzony w oparciu o stan prawny aktualny na dzień wprowadzenia tego wzoru do obrotu. Co do zasady w ofercie Dostawcy znajdują się wzory umów sporządzone w ten sposób, by wyważyć prawa i obowiązki obydwu Stron takiej umowy. Oznacza to m.in. że w takim wzorze niekoniecznie znajdą się wszelkie, hipotetyczne, możliwe klauzule umowne. Użytkownik przed nabyciem takiego Towaru powinien skontaktować się z Dostawcą z pytaniem, czy dany Towar spełnia przedstawione przez Użytkownika założenia i oczekiwania co do treści umowy. Taki Towar nie stanowi zatem substytutu dla usługi polegającej na sporządzeniu projektu umowy wedle indywidualnych założeń Użytkownika i z uwzględnieniem konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej,
  b) Towar będący ebookiem / ogólną poradą prawną, stanowi autorski utwór (pogląd) Dostawcy na dane zagadnienie prawne, udzielające zwięzłej odpowiedzi na pytania, których lista zawarta jest w opisie takiego Towaru. Oznacza to, że taki Towar niekoniecznie umożliwi Użytkownikowi uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne. Zastrzega się także, że taki Towar nie stanowi substytutu indywidualnej porady prawnej, którą Użytkownik może uzyskać na zasadach ogólnych na spotkaniu z radcą prawnym lub adwokatem w kancelarii Dostawcy, lub w drodze uzyskania indywidualnej porady prawnej online. Ponadto, Towar ten stanowi w przeważającej części jedynie informację prawną, aktualną na dzień publikacji, stanowiącą ogólne opracowanie danego zagadnienia bez analizy danego, jednostkowego, konkretnego stanu faktycznego danej sprawy,
  c) Towar będący wzorem pisma procesowego, stanowi autorski utwór (wzór) Dostawcy dotyczący danego pisma procesowego. Dostawca wyraża pogląd, że każde pismo procesowe winno zostać sporządzone po uprzedniej analizie danego przypadku i analizie akt sprawy sądowej. Zważywszy że każda sprawa sądowa jest inna i wymaga przedstawiania właściwych dla danej sprawy twierdzeń i dowodów, przydatność dla Użytkownika danego wzoru jest trudna do oceny. Towar ten nie stanowi zatem substytutu dla zlecenia sporządzenia konkretnego pisma procesowego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i akta sprawy.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone niewłaściwym zastosowaniem danego Towaru, a także za szkody wynikające ze zmian wprowadzonych do opracowań przez Użytkownika. Dostawca nie ponosi także odpowiedzialności za zachowanie kontrahentów Użytkownika, zważywszy że żadna umowa nie uchroni strony i nie jest gwarancją od jej niewykonania lub nienależytego wykonania.
 3. Dostawca uprawniony jest w każdym czasie zmienić swą ofertę, zmodyfikować (zaktualizować) treść Towarów, dostosować je do zmian prawa, jak i zakończyć możliwość pobierania Towarów bezpośrednio ze strony (koniec funkcjonalności opisanej w par. 2 ust 3 niniejszych warunków), przy czym minimalny okres trwania tej funkcjonalności to 3 miesiące od daty zakupu danego Towaru – co nie stanowić będzie podstaw jakichkolwiek roszczeń do Dostawcy, w szczególności na wypadek gdyby Użytkownik utracił uprzednio zapisany przez siebie egzemplarz danego Towaru. W szczególności zaś wyjaśnia się, że Dostawca uprawniony jest w każdym czasie zakończyć oferowanie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania zawartych umów.
 4. Towar przygotowywany jest jako produkt do użytku w obrocie między konsumentem a innym konsumentem (C2C), lub między przedsiębiorcą a innym przedsiębiorcą (B2B), względem którego nie stosuje się przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Zastrzega się, że użycie przez przedsiębiorcę danego Towaru, w stosunkach prawnych między tym przedsiębiorcą a konsumentem (B2C), lum między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą-osobą fizyczną, dla którego umowa nie stanowi działalności zawodowej, wymaga każdorazowego zweryfikowania czy zapisy te, w danym momencie są zgodne m.in. z rejestrem klauzul niedozwolonych, który prowadzony jest na bieżąco przez właściwy podmiot. Dostawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za użycie przez Użytkownika Towaru w stosunkach B2C, lub w stosunkach z przedsiębiorcą – osobą fizyczną, dla której przedmiot umowy nie stanowi działalności zawodowej, wyjaśniając że na takie potrzeby dostarcza wzory dokumentów i opracowań na indywidualne zamówienie. Powyższe nie uchybia jednak możliwości zastosowania przez Użytkownika Towaru w takich stosunkach, tyle że na własną odpowiedzialność.
   

4
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Towar podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Towaru służą Dostawcy. Mocą niniejszej umowy, Dostawca nie przenosi na Użytkownika żadnych z w/w praw.
  Z chwilą zakupu i opłacenia przez Użytkownika ceny za dany Towar, Wydawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z danego zakupionego przez Użytkownika Towaru.
 2. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu danego produktu.
 3. Użytkownik uprawniony jest korzystać z Towaru jedynie na własny użytek, w tym także własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniony rozpowszechniać Towaru lub wprowadzać go do obrotu, a w szczególności nieodpłatnie udostępniać Towar osobom trzecim, ani oferować Towar jako własny utwór. Towary przeznaczone do publikacji przez Użytkownika z racji ich natury (w szczególności Towary przeznaczone do e-commerce takie jak regulaminy strony internetowej, polityki prywatności itd.) mogą być przez Użytkownika rozpowszechniane zgodnie z ich przeznaczeniem na jednej domenie Użytkownika – chyba że szczegółowa licencja przeznaczona do konkretnego Towaru stanowi inaczej.
 4. Użytkownik uprawniony jest dowolnie modyfikować zakupione Towary będące wzorem umowy, regulaminu lub pisma procesowego.
  Użytkownik nie jest uprawniony udzielać dalszych licencji na zakupiony Towar ani przenosić nabytej licencji.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony usuwać zabezpieczeń danego Towaru (w szczególności systemu DRM lub tzw. znaków wodnych identyfikujących dany egzemplarz Towaru jako produkt pobrany ze Strony przez danego Użytkownika).
 6. Dostawca uprawniony jest wypowiedzieć niniejszą licencję w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Dostawcę.